ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้ประกอบการและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหาร รุ่นที่ 1 (ดูรายละเอียด)
ชุดวิชา : หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน :
ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มเรียน : 03 Apr 2023 (09:00) น.
สิ้นสุด : 05 May 2023 (12:00) น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์