Bootstrap

การเขียนภาพสีน้ำ รุ่นที่ 1


คำอธิบายวิชา
      1) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ 2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร       ดูรายละเอียด

ประมวลรายวิชา       ดูรายละเอียด

เอกสารอื่นๆ       ดูรายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน
      เกณฑ์คะแนน

การเทียบโอนรายวิชา
      วิชานี้ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1) ประชาชนทั่วไป มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ 3) มีความรักและสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

จำนวนชม. 12 (0+12) ชม.

ผู้อบรมท่านที่ 1 : ผู้สอน01 CreditBank

เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม : 01 Apr 2023 (09:00) - 09 Apr 2023 (00:00)

สถานที่อบรม :
      อาคารทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่าธรรมเนียม :
      3,000 บาท