Bootstrap

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย : การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง รุ่นที่ 1


คำอธิบายวิชา
      ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง แบ่งออกเป็น ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และ ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

โครงสร้างหลักสูตร       ดูรายละเอียด

ประมวลรายวิชา       ดูรายละเอียด

เอกสารอื่นๆ       ดูรายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน
      เกณฑ์คะแนน

การเทียบโอนรายวิชา
      วิชานี้ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
      ร้านอาหาร รงเรียน ตลาดสด (ล้ง) เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

จำนวนชม. 5 (3+2) ชม.

ผู้อบรมท่านที่ 1 : ผู้สอน01 CreditBank

เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม : 29 Apr 2023 (09:00) - 29 Apr 2023 (15:00)

สถานที่อบรม :
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่าธรรมเนียม :
      800 บาท