Bootstrap

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ : การผลิตและการใช้ราบิวเวอร์เรียอย่างมีประสิทธิภาพ


คำอธิบายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมโรคพืช แบ่งออกเป็น ความรู้เกี่ยวกับชีวภัณฑ์เบื้องต้น (ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม) สายพันธุ์ สวทช.และ ฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราควบคุมโรคพืช และแมลงศัตรูพืชศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมโรคพืช แบ่งออกเป็น ความรู้เกี่ยวกับชีวภัณฑ์เบื้องต้น (ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม) สายพันธุ์ สวทช. และ ฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราควบคุมโรคพืช และแมลงศัตรูพืช

โครงสร้างหลักสูตร       ดูรายละเอียด

ประมวลรายวิชา       ดูรายละเอียด

เอกสารอื่นๆ       ดูรายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน
      เกณฑ์คะแนน

การเทียบโอนรายวิชา
      วิชานี้ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
      ฟาร์มเกษตร เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

จำนวนชม. 8 (3+5) ชม.

ผู้อบรมท่านที่ 1 : ผู้สอน01 CreditBank

เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม : 06 May 2023 (09:00) - 06 May 2023 (15:00)

สถานที่อบรม :
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่าธรรมเนียม :
      900 บาท