About RRU Credit Bank

ความเป็นมา


จากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าทั่วโลก และในประเทศไทย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ทำให้การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทำให้รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ซึ่งทำให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ในระดับอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสมัคร ลงทะเบียน เข้าเรียน ทำกิจกรรม ได้รับใบประกาศนียบัตร รวมถึงจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียน และการฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในอนาคต และเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบคลังหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว