Bootstrap

หลักสูตรระบบบริหารจัดการและติดตามการผลิตพืชปลอดภัยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 1


คำอธิบายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติการ SMART Farm มาตรฐานการตรวจสอบ GRP การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตร ด้วยระบบดิจิทัล จำเป็นสำหรับการออกตลาดต่างประเทศ ระบบการใช้งาน การอ่านค่าระบบบริหารจัดการและติดตามผลการบริหารรายรับ การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร       ดูรายละเอียด

ประมวลรายวิชา       ดูรายละเอียด

เอกสารอื่นๆ       ดูรายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน
      เกณฑ์คะแนน

การเทียบโอนรายวิชา
      วิชานี้ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
      เกษตรกร สหกรณ์ชุมชน สถาบันการศึกษา นักศึกษาด้านการเกษตร และบุคคลทั่วไป

จำนวนชม. 12 (4+8) ชม.

ผู้อบรมท่านที่ 1 : ผู้สอน01 CreditBank

เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม : 01 Apr 2023 (09:00) - 02 Apr 2023 (12:00)

สถานที่อบรม :
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่าธรรมเนียม :
      1,800 บาท