Bootstrap

หลักสูตรการผลิตยางพาราตามมาตรฐานการแพทย์และสุขภาพ รุ่นที่ 1


คำอธิบายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตยางพาราเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ แบ่งออกเป็น กระบวนการปลูกยาง กระบวนการเก็บน้ำยาง มาตรฐานน้ำยาง การรักษาคุณภาพน้ำยาง และ กรณีศึกษา กยท / ศรีตรัง กรุ๊ป

โครงสร้างหลักสูตร       ดูรายละเอียด

ประมวลรายวิชา       ดูรายละเอียด

เอกสารอื่นๆ       ดูรายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน
      เกณฑ์คะแนน

การเทียบโอนรายวิชา
      วิชานี้ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
      เกษตรกร สหกรณ์ชุมชน สถาบันการศึกษา นักศึกษาด้านการเกษตร และบุคคลทั่วไป

จำนวนชม. 12 (8+4) ชม.

ผู้อบรมท่านที่ 1 : ผู้สอน01 CreditBank

เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม : 04 Mar 2023 (09:00) - 05 Mar 2023 (12:00)

สถานที่อบรม :
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่าธรรมเนียม :
      1,600 บาท